Regulamin serwisu internetowego Wirtualna Redakcja

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem URL www.wirtualna-redakcja.pl wraz z całą jego zawartością jest własnością firmy GRUPA COGITO Sp. z o. o. (wydawcy czasopism edukacyjnych: Cogito, Victor, Victor Junior i Kumpel oraz właściciela sklepu internetowego EDUkram.pl, z siedzibą przy ul. Kamionkowskiej 45, 03-812 Warszawa; NIP: 5420212438; Regon: 050501660; Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie; Wysokość Kapitału Zakładowego 296.200 zł.), zwanej dalej Usługodawcą.
 2. Użytkownikiem jest każdy, kto korzysta z treści i materiałów zamieszczonych w Serwisie „Wirtualna Redakcja” w dowolnej formie – przez Internet, sieci kablowe, sieci bezprzewodowe, komputerowe oraz inne środki przekazu.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.
 4. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatnie.
 5. Dane osobowe
  a) W przypadku korzystania z niektórych usług Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
  b) Administratorem danych osobowych jest Grupa COGITO Sp. z o. o.
  c) Grupa COGITO przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
  d) Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 6. Wymagania techniczne:
  a) Połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe).
  b) Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozzila FireFox, Google Chrome lub inna w najnowszej dostępnej wersji.
  c) Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

§ 2 Serwis i jego zawartość

 1. „Wirtualna Redakcja” to portal dziennikarski dla dzieci w wieku 8-13 lat, powiązany z ogólnopolskim projektem proedukacyjnym funkcjonującym pod tą samą nazwą.
 2. Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom dodawanie plików tekstowych, dźwiękowych oraz wideo, zwanych dalej Materiałami.
 3. Rejestracja
  a) Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
  b) Zatwierdzenie profilu niepełnoletniego Użytkownika następuje po wpłynięciu do Usługodawcy drogą elektroniczną zgody rodzica/ opiekuna dziecka na udział w zabawie.
  c) Wyrażenie zgody przez rodzica/ opiekuna jednoznacznie stanowi zgodę na: przetwarzanie danych osobowych; publikację tekstów, zdjęć i materiałów wideo zamieszczanych przez dziecko w Serwisie, przesyłanie informacji handlowych, publikację wizerunku dziecka w Serwisie, publikację imienia i nazwiska.
 4. Publikacja w Serwisie
  a) Publikacja przesłanych przez Użytkownika Materiałów następuje po uprzednim zatwierdzeniu ich przez członka redakcji, lub inną osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i wyznaczoną przez Usługodawcę, zwaną dalej Moderatorem.
  b) Moderator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanych Materiałach, publikacji ich w Serwisie, publikacji w papierowych wydaniach czasopism należących do Usługodawcy, bądź odrzucenia Materiału z zabawy „Wirtualna Redakcja”.
  c) Publikacja Materiału, przez Usługodawcę, w dowolnej formie oraz jej ewentualne odrzucenie następuje po uprzednim poinformowaniu (wraz z uzasadnieniem) Użytkownika oraz jego rodzica/ opiekuna drogą elektroniczną.
  d) Od chwili przesłania Materiału do Serwisu Internetowego, Użytkownik ma 24 godziny na edycję treści oraz nanoszenie poprawek.
  e) Po publikacji Materiału na stronie Serwisu Użytkownik traci możliwość wpływania na jego kształt.
  f) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać się z zabawy i wysłać prośbę o usunięcie Materiału.
 5. Odpowiedzialność
  a) Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Internetowym treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich oraz treści w jakikolwiek sposób obraźliwych dla innych użytkowników Serwisu.
  b) Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Internetowym treści będących własnością osób trzecich oraz cytatów i wszelkich innych zapożyczeń, bez wyraźnej informacji o źródle i ich autorze.
  c) Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.
  d) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści skierowane do Usługodawcy.
  e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz skutki korzystania Użytkownika z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z prawem lub regulaminem Serwisu.
  f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci.
 6. Własność intelektualna
  a) Materiały zamieszczone w Serwisie nie mogą być powielane, przetwarzane i rozpowszechniane, w tym nie mogą być przedmiotem obrotu, ani też nie mogą być używane, czy umieszczane na innych stronach internetowych, w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku chęci wykorzystania treści, prosimy o złożenie zapytania na adres: wirtualnaredakcja@cogito.com.pl.
  b) W momencie zamieszczenia Materiału w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, nanoszenie poprawek, kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości Materiału lub jego fragmentów przez Usługodawcę oraz podmioty z nim współpracujące.
  c) Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.).
  d) Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspomniane prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory/ znaki towarowe z wyraźnym oznaczeniem lub/ oraz na podstawie stosownych umów zawartych z danymi podmiotami.
  e) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych przez Serwis, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów.
 7. Nagrody
  a) Najbardziej aktywni oraz wyróżniający się uczestnicy zabawy „Wirtualna Redakcja” będą nagradzani wartościowymi książkami dostosowanymi do wieku odbiorców.
  b) Nagrodzeni Użytkownicy będą wyłaniani przez redakcję Serwisu w cyklu miesięcznym.
  c) Informacja o nagrodzonych w danym cyklu Użytkownikach będzie zamieszczona na stronie Serwisu oraz rozsyłana do zwycięzców drogą elektroniczną.
 8. W Serwisie zamieszczone są materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2017 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń Serwisu Internetowego, co może skutkować czasowym brakiem dostępu przez Użytkowników oraz brakiem możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony głównej Serwisu, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu.
 3. Uwagi i reklamacje
  a) W razie reklamacji lub wątpliwości dotyczących działalności Serwisu, należy skontaktować się z Usługodawcą pod numerem tel.: (22) 610 11 64 oraz drogą elektroniczną pod adresem: wirtualnaredakcja@cogito.com.pl.
  b) Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadomi Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  c) Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Obowiązujące w tym zakresie procedury dostępne są za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej informacji na stronie uokik.gov.pl).
Dzień dobry!,
 • {słowo kluczowe} - szuka artukłów, stron
 • /t {słowo kluczowe} - szuka kategorii i tagów
 • /u {słowo kluczowe} - szuka użytkowników
 • /m {słowo kluczowe} - szuka elementu menu